โครงสร้างกลุ่มงานงานอนามยัสิ่งแวดล้อมและอาชีวอนามัย

Smiley face
นายปรีชา ทองมูล
นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ
หัวหน้ากลุ่มงานงานอนามยัสิ่งแวดล้อมและอาชีวอนามัย
Smiley face
นางจุฬาพร คำรัตน์
นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ
Smiley face
นางสิริพร แก้วมหาวงศ์
นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ
Smiley face
นายสุรทิน หมื่นอินทร์
นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ
Smiley face
ว่าที่ รต.พีรวัส สุขเลิศ
นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ
Smiley face
นายณัฎฐากร พลเขต
นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ
Smiley face
นายสนธยา การะเกษ
นักวิชาการสาธารณสุข
Smiley face
นางสาวพฤกษา ไชยจักร
พนักงานพิมพิ์